Modlitwa do Św. Judy Tadeusza

     ŚWIĘTY JUDO TADEUSZU, PATRONIE W SPRAWACH SZCZEGÓLNIE TRUDNYCH I BEZNADZIEJNYCH, MÓDL SIĘ ZA NAMI, KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE UCIEKAMY.

Modlitwa do Świętego Judy Tadeusza o codzienną opiekę

     Święty Judo Tadeuszu, potężny mój Obrońco i opiekunie, w trosce i opuszczeniu oddaję się Twej cudownej opiece.
     Wdzięczny Ci jestem za wszystkie łaski, jakie dla mnie już wyjednałeś, a proszę Cię
i nadal wspieraj mnie w pracy, pocieszaj w smutku, strzeż przed pokusą. Bądź moją mocą w trudnościach, osłoną w niebezpieczeństwach.
     Spraw, abym z Bogiem się budził i z Bogiem szedł na spoczynek.
     Dzień po dniu prowadź mnie coraz bliżej Serca Jezusowego, abym spoczął w Nim po trudach i walkach życia, a zamiast miłości własnej, pychy i zniechęcenia, niech w mym sercu zapanuje miłość, ofiarność i pokora. Amen.

Pogrzeb Katolicki

Katechizm Kościoła Katolickiego:

1681 Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Misterium Paschalnego Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w którym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję. Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, „opuszcza to ciało i staje w obliczu Pana”.

1683 Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go „w ręce Ojca”. Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko Jego łaski i w nadziei składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie w chwale. Ofiarowanie to dokonuje się w pełni w czasie celebracji Ofiary eucharystycznej.


Wymagany dokument to: akt zgonu (dla celów pochowania zwłok) potwierdzony przez USC.

Namaszczenie Chorych

Katechizm Kościoła Katolickiego:

1527    Sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi, który doświadcza trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby lub starości.

1528    Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości.

1529    Za każdym razem, gdy chrześcijanin zostaje dotknięty ciężką chorobą, może otrzymać święte namaszczenie; również wtedy, gdy już raz je przyjął i nastąpiło nasilenie się choroby.


Sakramentu namaszczenia chorych udziela się chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach poświęconym olejem wymawiając następujące słowa:

PRZEZ TO ŚWIĘTE NAMASZCZENIE NIECH PAN W SWOIM NIESKOŃCZONYM MIŁOSIERDZIU WSPOMOŻE CIEBIE ŁASKĄ DUCHA ŚWIĘTEGO. PAN, KTÓRY CI ODPUSZCZA GRZECHY, NIECH CIĘ WYBAWI I ŁASKAWIE PODŹWIGNIE.

Namaszczenia chorych udzielamy podczas odwiedzania zgłoszonych chorych:

 • w pierwsze piątki miesiąca,
 • przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego
 • przed Wielkanocą
 • w każdym czasie gdy istnieje niebezpieczeństwo śmierci.

Ponadto w ciężkiej chorobie np. przed operacją, można poprosić o sakrament w kościele po mszy św.

Chrzest

Katechizm Kościoła Katolickiego:

1213 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.

1250 Dzieci, rodząc się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą, również potrzebują nowego narodzenia w chrzcie, aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do Królestwa wolności dzieci Bożych, do którego są powołani wszyscy ludzie. Czysta darmowość łaski zbawienia jest szczególnie widoczna przy chrzcie dzieci. Gdyby Kościół i rodzice nie dopuszczali dziecka do chrztu zaraz po urodzeniu, pozbawialiby je bezcennej łaski stania się dzieckiem Bożym.


1. Sakrament chrztu w naszej Parafii udzielany jest w każdą (po ustaleniu w kancelarii) niedzielę m-ca w czasie Mszy św. o godz. 11:30.

2. Do udzielenia chrztu dziecka z innej parafii potrzebna jest zgoda proboszcza danej parafii.

3. Chrzest w kancelarii parafialnej zgłasza ojciec lub matka dziecka, bądź opiekun prawny.

4. Rodzice przedstawiają w kancelarii następujące dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka (oryginał do wglądu i ksero - pozostaje);
 • dowód osobisty matki lub ojca
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka - lub wskazanie miejsca i daty ślubu.
 • w przypadku, gdy rodzice dziecka nie mają ślubu kościelnego czy cywilnego, lub dziecko zgłasza samotnie wychowująca matka należy złożyć pisemną deklarację o dopilnowaniu wychowania w duchu katolickim, aż do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

5. Chrzestnym może być ten kto:

 • ukończył 16 lat oraz jest ochrzczony i bierzmowany
 • jest praktykującym katolikiem
 • przyjmuje komunię świętą i inne Sakramenty
 • w sumieniu jest zobowiązany dbać o katolickie wychowanie dziecka

Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby niepraktykujące lub pozostające w niesakramentalnych związkach małżeńskich, a także uczniowie, którzy nie uczestniczą w katechezie szkolnej.

6. Chrzestni z innej parafii muszą dostarczyć zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami (czyli zgodę, że mogą taką rolę pełnić).

7. Wydawane są kartki do spowiedzi dla rodziców i chrzestnych.

Wymogi odnośnie do chrztu są stawiane wg KPK kan.849-878

Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać osobiście z duszpasterzem. Powyższe zasady mają charakter ogólny.

Więcej artykułów…

 1. Ruch Światło - Życie

Dodatkowe informacje