Chrzest

Katechizm Kościoła Katolickiego:

1213 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.

1250 Dzieci, rodząc się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą, również potrzebują nowego narodzenia w chrzcie, aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do Królestwa wolności dzieci Bożych, do którego są powołani wszyscy ludzie. Czysta darmowość łaski zbawienia jest szczególnie widoczna przy chrzcie dzieci. Gdyby Kościół i rodzice nie dopuszczali dziecka do chrztu zaraz po urodzeniu, pozbawialiby je bezcennej łaski stania się dzieckiem Bożym.


1. Sakrament chrztu w naszej Parafii udzielany jest w każdą (po ustaleniu w kancelarii) niedzielę m-ca w czasie Mszy św. o godz. 11:30.

2. Do udzielenia chrztu dziecka z innej parafii potrzebna jest zgoda proboszcza danej parafii.

3. Chrzest w kancelarii parafialnej zgłasza ojciec lub matka dziecka, bądź opiekun prawny.

4. Rodzice przedstawiają w kancelarii następujące dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka (oryginał do wglądu i ksero - pozostaje);
  • dowód osobisty matki lub ojca
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka - lub wskazanie miejsca i daty ślubu.
  • w przypadku, gdy rodzice dziecka nie mają ślubu kościelnego czy cywilnego, lub dziecko zgłasza samotnie wychowująca matka należy złożyć pisemną deklarację o dopilnowaniu wychowania w duchu katolickim, aż do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

5. Chrzestnym może być ten kto:

  • ukończył 16 lat oraz jest ochrzczony i bierzmowany
  • jest praktykującym katolikiem
  • przyjmuje komunię świętą i inne Sakramenty
  • w sumieniu jest zobowiązany dbać o katolickie wychowanie dziecka

Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby niepraktykujące lub pozostające w niesakramentalnych związkach małżeńskich, a także uczniowie, którzy nie uczestniczą w katechezie szkolnej.

6. Chrzestni z innej parafii muszą dostarczyć zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami (czyli zgodę, że mogą taką rolę pełnić).

7. Wydawane są kartki do spowiedzi dla rodziców i chrzestnych.

Wymogi odnośnie do chrztu są stawiane wg KPK kan.849-878

Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać osobiście z duszpasterzem. Powyższe zasady mają charakter ogólny.

Dodatkowe informacje